รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมเปิดและเสวนาโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ฯ” รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปลดล็อกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นักเรียน ม.6 ในเครือข่ายกว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ฯ ปีการศึกษา 2563 “ปลดล็อกการเรียน ปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี เปิดกว้างเพื่อทุกคน” พัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมพัฒน์ฯ ทั้ง 18 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เป็นไปตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการให้ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พร้อมจัดการเสวนา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 : โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (สพม.เขต 2) กรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพม.เขต 2 ของ สพฐ. ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้นแบบของ “โรงเรียนในเครือ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” จำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร และภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยทั้ง 18 โรงเรียน มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ และการสร้าง บรรทัดฐานการจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่แต่ละภูมิภาค ภายใต้ปรัชญา “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ด้วย 11 โครงการ

สำหรับ โครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์” ดำเนินการภายใต้จุดเน้น “ปลดล็อกการเรียน ปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี เปิดกว้างกับทุกคน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 11 โครงการ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติ จะทำการสอนเสริมแก่นักเรียน ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับชาติ สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผนวกกับนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) จึงได้ปรับการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เป็นการสอนสดผ่านระบบออนไลน์ที่จุดเดียว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และถ่ายทอดสดด้วย YouTube โดยมีนักเรียน ม.6 เรียนอยู่ที่บ้าน และอยู่โรงเรียนกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ปิดเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 18 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 2 จำนวน 52 โรงเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 12 (จังหวัดพัทลุง) และโรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 80 โรงเรียน นักเรียนกว่า 80,000 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวในปีการศึกษา 2563 ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ที่ได้ช่วยประสานวิทยากรระดับประเทศ อาทิ คุณครูลิลลี่ (ภาษาไทย) คุณครู สมศรี (ภาษาอังกฤษ) อ.นาวิน แซ่โค้ว (สังคมศึกษา) อ.เจษฎา สุขุมามาศ (คณิตศาสตร์) อ.กรกฤช ศรีวิชัย (วิทยาศาสตร์) อ.เกศจิรา บุญตระกูล (GAT เชื่อมโยง) ตลอดทั้งศิลปิน นักร้อง นักแสดงมากมาย ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้ง 18 โรงเรียน

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล