สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก และตัวแทนจากบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและทักษะอาชีพ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านศูนย์ HCEC เป็นฐาน รวมถึงพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในด้านการพัฒนาระบบการเรียนเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มคุณภาพและยกระดับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา โดยสถานที่ดำเนินการคือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC ทั้งหมด 5 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี (สพม. 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สพม. 10) จังหวัดชลบุรี (สพม. 18) จังหวัดนครราชสีมา (สพม. 31) และจังหวัดนครสวรรค์ (สพม. 42) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดของตนเองที่เข้าร่วมโครงการ

ทางด้าน บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้สนับสนุนหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย แบบออนไลน์ 2 หลักสูตร และแบบผสมผสาน 5 หลักสูตร สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระ จำนวน 600 คน โดยจะจัดอบรมการเข้าใช้งาน แนะนำวิธีการใช้งาน การติดตามผลหลังการอบรม และการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์และคลิปวิดีโอ พร้อมด้วยทีมงานสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งาน และให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานตลอดหลักสูตร รวมมูลค่า 6,400,00 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ