สพม.14 นิเทศฯ ออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19 โรงเรียนสตรีระนอง

วันที่ 20 มกราคม 2564  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ ติดตาม ผ่านออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ระลอกใหม่ เพื่อติดตาม สภาพปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ  โดยนิเทศ ติดตาม การสอนของครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีระนอง  ซึ่งคุณครูจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบโปรแกรม Google Meet จากการสอบถามปัญหา พบว่าก่อนหน้านี้ครูใช้โปรแกรม zoom ซึ่งเป็นโปรแกมที่นักเรียนไม่ถนัด จึงเปลี่ยนมาใช้ Google meet แทนส่งผลให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนมากขึ้น ส่วนเรื่องความพร้อม ทั้งนักเรียนและครูมีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ผ่านมา และด้านการรับรู้เนื้อหาการเรียนในห้องปกติกับการเรียนผ่านออนไลน์ พบว่าไม่แตกต่างกัน   เรวดี…ภาพ / ข่าว