ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิด19

เมื่อ 20 มกราคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท่าบัวทอง และบ้านโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง นิเทศ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1.ความมีระเบียบวินัย  2.ความรับผิดชอบ 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความพอเพียง 5.ความมีจิตสาธารณะ