สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมกับ นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแกลงและคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุน ทักษะ ความรู้ความสามารถด้านอาชีพให้กับนักเรียนระดัมมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตามศักยภาพ โดยมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บริบทของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต ๒