++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา++

<<<< วันพุธ  ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนายเรืองยศ  ปันศิริและนายสุรชาติ  การสอาด  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นางสาวรุ่งทิพย์อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางนงคราญ บัวระหงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 การลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายาของนโยบายรัฐบาล โดยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ,โรงเรียนบ้านไม้สะเป่,โรงเรียนบ้านรักไทย,โรงเรียนบ้านแม่อูคอ เป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนา  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน