ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2563-2565(ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานในระบบ EMENSOR

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2563-2565(ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานในระบบ EMENSOR

……………………………………………………………………………………………..

วันนี้เวลา 09.00 น.(21 ม.ค.64) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาของร่างแผนฯ และกำหนดโครงการสำคัญเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และรายงานในระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ EMENSOR ได้
….นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21-23 ธ.ค.63 เพื่อช่วยกันระดมความคิดในการจัดทำแผนฯดังกล่าว ณ จังหวัดตรัง เพื่อให้แผนขยับเป็นรูปธรรมจึงได้เชิญคณะทำงานมาร่วมกันกลั่นกรอง พิจารณา เพื่อบรรจุไว้ในแผนฯและรายงานในระบบต่อไป….
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 ภาพ/ข่าว
ศริราณี พรหมบังเกิด