สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

“การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งจัดทำและดำเนินการตามแผนที่กำหนด ไว้ โดยมีการประเมินผลและตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เขตอำเภอบางระกำ วันที่ 16 ธันวาคม2561 รุ่นละ 120 คน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกระบวนการระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 ในประเด็นหลัก ได้แก่  การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) แนวใหม่ที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประกันภายนอกให้แก่สถานศึกษา โดยนายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  มีทีมศึกษานิเทศก์ นำโดยดร.เบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นวิทยากรให้ความรู้