โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา เตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการศึกษา ) โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา โดยมีจ่าสิบเอกประมวล วันมี ประธานสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา และคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูล