ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุนชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference)

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุนชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดแผนแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2