สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 14.30 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และนางผุสดี  ระโหฐาน  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone   ซึ่งการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone  พร้อมกำหนดปฏิทินการลงพื้นที่ร่วมกับคณะติดตามนโยบาย โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ มะใบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายภูธร  จันทะหงส์  ปุณยจรัสธำรง  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนายนพพร  แสงอาทิตย์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี