สพป.ยโสธร เขต 1 ดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3

นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาของหน่วยงานระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเครือข่าย เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ณ  ห้องประชุม 2  ในระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบด้านการประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื่นในสังกัด โดยมีสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ที่สมัครใจเป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพและรับสมัครสถานศึกษาที่ใกล้เคียงและเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่าย เครือข่ายละ 3 แห่งเพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561