สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ, สพท. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ การประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผลการทดสอบ O-NET NT และ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้น ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒