++รองเรืองยศ ปันศิริ ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน+++

<<<< วันอังคาร  ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นายเรืองยศ  ปันศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน // ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน