สพม.39 พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สู่ “สพม.39 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดประชุมการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธาน ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข และ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพของกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนรูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 “สพม.39 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และการขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มุ่งให้เกิดการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สู่เป้าหมายการเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellent Area) ต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39