สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

วันพุธที่ 27มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1/2564) เพื่อรับทราบและหารือผลการปฏิบัติงานและปัญหาของการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย