สพป.สมุทรสาคร – ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร