สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยการประชุมในวาระครั้งนี้ เป็นการชี้แจงหารือในการ ร่าง คำสั่งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ กระบวนการในการจัดทำตัวชี้วัดต่างๆ รวมไปถึงรับทราบนโยบายการดำเนินงานของท่านผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)