ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ๒  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนายทองสุข ริ้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Google Doc, Google From เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและสร้างข้อสอบ หรือแบบสอบถามออนไลน์ และสามารถสร้างคลิปวีดีโอเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ อำเภอแปลงยาว จำนวน ๓๐ คน คณะวิทยากรจากโรงเรียนวัดวังเย็น ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแปลงยาว ศึกษานิเทศก์ นายพิสูจน์ แสงศรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงเรียนวัดวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์