โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา