+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching นายสุรศักดิ์ แสงหาญ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน +++

^^วันพุธ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching  โดยนายเรืองยศ ปันศิริ  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสมคิด  รัตนเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา กรรมการและเลขานุการ ไปให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายสุรศักดิ์  แสงหาญ  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน