ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มกราคม 2564 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) นายอัมพร ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2, นางสิริพร บัวจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและนายโกศล  ละม้าย  ผอ.ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

..**การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนแรกในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานฯ พร้อมกันนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ประเด็นนโยบายเป็นฐาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จแล้วจัดทำรายงาน เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป