สพม.27 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS (Secondary Grading System) โดยมี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติในสถานศึกษา และสามารถส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27