สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจราชการ นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจราชการ พร้อมนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการศึกษาของ รร.บ้านวังทอง อ.ลำสนธิ และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ได้เสนอแนะถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยให้เป็นตามตามมาตรฐานตำแหน่งความรับผิดชอบ และเน้นย้ำให้โรงเรียนบ้านวังทองรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องและนำร่องของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังฝากถึงบุคลากรทุกท่านให้มีความรักสามัคคี ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยหวังผลสู่เป้าหมายในความสำเร็จที่ดี ทั้งการบริหารจัดการของ ผอ.โรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป