สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจักการทดสอบทางการศึกษา ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธาน1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจักการทดสอบทางการศึกษา ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2561  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  เพื่อชี้แจงและเป็นการเตรียมพร้อมของคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษา ทั้งกำหนดศูนย์สอบ ศูนย์สอบย่อย สนามสอบและจำนวนที่เข้ารับการทดสอบพร้อมยืนยันความถูกต้องและหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ  สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายและ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน