ข้าราชการบำนาญการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินสมทบกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รับมอบเงินจาก นายวิรัตน์  เหรียญทอง  ข้าราชการบำนาญ อดีตพนักงานรักษารถตรี การรถไฟแห่งประเทศไทย บิดาของนางสาวจิรัชญา  เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) เพื่อสมทบเข้ากองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน สนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษทุกด้าน ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง พิการหรือประสบภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ..ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้