โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ