โรงเรียนธรรมโฆสิต จ.สงขลา กิจกรรมการถ่ายทอดการเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากสารเคมีตกค้าง