อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Application

<<<<วันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Application หลักสูตรการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมต่อการสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิด โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา พร้อมด้วยนายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนบ้านนาป่าแปก, โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม, โรงเรียนบ้านรักไทย และโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ /ผอ.ปุรเชษฐ์ มธุรส ภาพข่าว/ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน////

ธีรธิดา พรหมมาแบน