กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเลยเขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่การเป็นข้าราชการ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งภารกิจให้บุคลากรทราบ ในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมที่ดี ๑ สัปดาห์มีเพียงวันจันทร์วันเดียวที่บุคลากรควรให้ความสำคัญและมาร่วมกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมเว้าจาพาข้าวสวย ในช่วงสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลย นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ ได้เลิกสถานศึกษาแล้ว ปัจจุบัน สพป.เลย เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด ๑๕๖ โรงเรียน และแจ้งเรื่องการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนบ้านพองหนีบและ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และกิจกรรม English Monday โดย นางสาวเกื้อกูล แพงศรี  ไหว้ทักทายกันก่อนเริ่มงาน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้ การดำเนินงานเขตพื้นที่คุณธรรมนำสุู่เขตสุจริต