โรงเรียนธนาคารออมสิน ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำเสนอข้อมูลความพร้อมในการร่วมโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีแนวทางสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนศูนย์กลางให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายซึ่งมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีโอกาสมาเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 14 แห่ง แต่ในปีงบประมาณ 2565 ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องดำเนินการก่อน 1 แห่ง คือโรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ขณะนี้ได้ทำเรื่องเสนอของบประมาณ 34 ล้านบาทไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น อาคารเรียน สระว่ายน้ำ โรงยิม หากแล้วเสร็จจะเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียน โดยจะมีค่าพาหนะเดินทางให้ และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาต่างๆ ตามปกติ เช่น ค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการพิจารณาส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า