ประชุม พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา  ชวนวัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุม ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2564 จากนั้นนเป็นการประชุมทีมบริหาร  เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว