ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กตปน. ชุดใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือก เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(คณะกรรมการ กตปน.) ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการคัดเลือกรอบนี้ เป็นการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว