สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) โรงเรียนบ้านสีถาน โรงเรียนบ้านยางเครือ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ที่ผ่านการคัดกรองรายงานฯ จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ธีรนนท์ ศรีชัย นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และนายพิจิตร ทาทอง ซึ่งเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////  ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว – มาริษา อุทธิเสน / ภาพ