สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุพรรณ  หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดระยอง เพื่อซักซ้อมและสรุปข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาในจังหวัดระยอง รวมถึงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการกำหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone เพื่อนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการของจังหวัดระยองในวันที่      9 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคุรุสภา