ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
 2. ครุภัณฑ์การศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ
  – รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
  – รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ
  – รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา
 3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 4. ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  – รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 7. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์

โดยส่งข้อคิดเห็นไปยัง คุณสกุนตลา วรวุฒิ (กลุ่มบริหารทรัพย์สิน สำนักการคลังและสินทรัพย์ อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

หรือ e-Mail : saguntala_10@hotmail.com, Benja22729@gmail.com
หรือ โทรสาร 0 2628 9185 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเดิม