กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ อาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บรรยายพิเศษ ให้แนวทางการดำเนินการกิจกรรม 5ส. ของสำนักงาน และรวมพลังบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความร่วมมือ นำไปสู่การปฏิบัติจริง และกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรม 5ส. ร่วมกัน หลังจากจบการบรรยายพิเศษ์ในเวลา 10.00น. บุคลากรแบ่งทีมกันปฏิบัติงาน วางแผนร่วมกันในการ คัดแยก เพื่อสะสางสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ใช้งานแล้ว และสิ่งที่ต้องเก็บไว้รอตรวจสอบแยกจากกัน มีการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ ล้างพื้นด้วยน้ำยา ซึ่งผลที่ได้รับจากการร่วมกันดำเนินการเพื่อความเป็นระเบียบ และความปลอดภัย บุคลากรมีความสุขในสถานที่ทำงาน รองรับผู้มาติดต่อราชการให้เกิดความสะดวก