การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์และติดตามความพร้อมในดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และนำเสนอการเตรียมความพร้อมตาม “โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” ต่อคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และลงดูพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ณ หอประชุมชมพูฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo