วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม. 42 และคณะ ออกตรวจสถานที่เตรียมจัดตั้ง สพม.แห่งใหม่ (อุทัยธานี -ชัยนาท)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีในสังกัด สพม.42
ออกตรวจสถานที่เตรียมจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี-ชัยนาท
ณ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม จังหวัดอุทัยธานี