ร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงสุพัตรา เจนหัตถ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุเขว้า ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพัตรา  เจนหัตถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติคุณบัตร ลงนามโดย นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย นางอัมพร  มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายชิตชัย  ไชยศิริทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย