ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) แผนกอนุบาล รับการประเมินผลเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพพร เดชชิต ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง กลุ่มจังหวัดที่ 8 พร้อมคณะ ประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง มีนายระดับ ตาเต ผอ.ร.ร.บ้านสันโค้ง นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายอัจฉริยะ ผามั่ง คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและสมาคมผู้ปกครองให้การต้อนรับและแสดงนิทรรศการและนิทรรศการมีมีชีวิต ผลการจัดการศึกษาของคุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.ร.ร.อนุบาล เชียงราย กลุ่มผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร 1 ร่วมให้กำลังใจ ณ แผนกระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาพระราชทานรางวัลให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม จึงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นศักดิ์ศรีของโรงเรียนของชุมชน เป็นที่ยอมรับจากสังคมในความดีชื่อเสียงเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ” พร้อมได้ให้แนวคิดแก่ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปพัฒนาสร้างสรรค์และต่อยอดในโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโนบายของ สพฐ. อีกทั้งให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ชุมชน สังคมต่อไป