โรงเรียนคูเต่าวิทยา จ.สงขลา ” อบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ “