สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้จิตอาสาทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบ้านเมือง สร้างความสามัคคีของหมู่คณะเป็นพลเมืองดีของชาติและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายเมธี เทกอง ผอ.รพ.สต.ปอแดง อ.ชนบท และนางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน