สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๒๘ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาที่นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดนิทรรศการฐานกิจกรรม Activity Based Learning “รวมพลังเด็กเก่ง ดี มีศีล ๕” ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างเยาวชนคนดีของชาติ และร่วมปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเด็กนักเรียนต่างได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมมีการออกบูธแจกของรางวัลและออกร้านบริการอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมามอบให้กันถ้วนหน้า และตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล ๕ เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจาก ๖๕ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๑,๐๐๐ คน ////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว