รร.พร้าววิทยาคม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร ทวิศึกษา สาขา บัญชี ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดย นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนพร้าววิทยาคม