ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภชัย  ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  พร้อมด้วยนายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์กมล  อัครกิจมั่งมีสุข  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ นายสุภชัย  ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ได้ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลในทักษะการอ่าน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยให้ข้อเสนอแนะคุณครูเน้นการสอนเรื่องการแจกลูกสะกดคำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องมากยิ่งขึ้น และยังทดสอบการคิดเป็นจากการท่องสูตรคูณ ในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการ (Kan 4 Excellence) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ ด้านสัมพันธภาพ  และยังได้ชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้องเรียนได้อย่างสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย