1 โรงเรียน หนึ่งกิจกรรมเด่น กับคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านน้ำพุสู่รางวัลระดับประเทศ

1 โรงเรียน หนึ่งกิจกรรมเด่น กับคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านน้ำพุสู่รางวัลระดับประเทศ

..**การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน เป็นต้น เนื่องจากผู้มีสุขภาพแข็งแรงจะมีความสามารถทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ ด้านสังคม    จึงอาจจะกล่าวได้ว่า การมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่คนทุกคนปรารถนา  ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง คือการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้นมีผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มนัส  ยอดคำ, 2548, หน้า 49)  ในการออกกำลังกายต้องออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และการฝึกกีฬา

..**นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 กล่าวว่า โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ    ทั้ง ด้านร่างกาย   ด้านจิตใจ   ด้านสติปัญญาและด้านสังคม  โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และสามารถทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน จึงให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและพัฒนาสู่ความเลิศตลอดจนเข้าร่วมในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

..**ขั้นตอนและวิธีดำเนินการออกกำลังกายและการฝึกฝนคีตะมวยไทยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของการออกกำลังกายในโรงเรียนภายใต้บริบทของสถานศึกษา

– สำรวจความต้องการหรือกิจกรรมที่นักเรียนชอบและถนัดเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน

– ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคีตะมวยไทย

– ศึกษาแนวคิดทฤษฏีของการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

– สรุปผล

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดการฝึกคีตะมวยไทย

ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกช่วยกันออกแบบนวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ชุดการฝึกคีตะมวยไทย

– นำชุดนวัตกรรมไปฝึกกับนักเรียน

– ใช้เวลาในการฝึก ช่วงเช้า เวลา 6.30-7.30 น. และหลังเลิกเรียน เวลา 15.30-16.30 น.

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้ชุดการฝึกคีตะมวยไทย

                                                – ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

– ผลการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

..**ผลจากการดำเนินงาน นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี ดังนี้
1. นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันคีตะมวยไทย จากการใช้ชุดการฝึกคีตะมวยไทย ในปีการศึกษา 2563 โดย  ชนะเลิศการแข่งขันประเภทมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท Team รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ จังหวัดชลบุรี,  ชนะเลิศการแข่งขันประเภทมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท Team ประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี,  ชนะเลิศการแข่งขัน  มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 8  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ        รุ่นประถม จังหวัดนครปฐม และ ชนะเลิศการแข่งขัน “มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รุ่นมัธยม จังหวัดนครปฐม

  1.  นักเรียนมีกิจกรรมและเวลาที่ในการแสดงผลงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น การแสดงต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตลาดชุมทางทุ่งสง,  การแสดงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ตลาดถนนคนเดินนครศรีธรรมราชและการแสดงต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2  เป็นต้น

..**ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องจากนักเรียนได้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าและตอนเย็น ทำให้เกิดความชำนาญ และเกิดทักษะ ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและด้านสังคม ทำให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน