สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา โดยได้ดำเนินงานระยะที่ 1-2 แล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินการต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จัดกิจกรรมระยะที่ 3 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำชี้แนะแก่ครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด