สพป.ปราจีนบุรี 2 ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางผุสดี  ระโหฐาน  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมพงษ์ มะใบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชม และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พร้อมทั้งชี้แจงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องประชุมสมานฉันท์  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1