สพฐ. ประชุมสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 18 เขตตรวจราชการ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ร.ร. คุณภาพของชุมชน ร.ร.มัธยมดีสี่มุมมือง และร.ร. Stand Alone

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ใน 18 เขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีประเด็นสำคัญในการสร้างความเข้าใจทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การเร่งผลักดันการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมมือง และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) ที่มิได้เป็นการยุบโรงเรียนแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนใกล้เคียง และมาตรการที่ใช้ในการเปิดภาคเรียนใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เช่น ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนครู โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย นำโดย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1) ในฐานะกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ต่อมา นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. (ผอ.สพร.สพฐ.) และนายสมบูรณ์ ธรรมลังกา (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1) ลงพื้นที่โรงรียนอนุบาลห้วยสัก 1 ในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 นำร่องในการขับเคลื่อน รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีการบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 นายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก (ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยสัก) และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนในกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลความก้าวหน้าดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ สพป.เชียงราย เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

หลังจากนั้น นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่คณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (สพป.เชียงราย เขต 3) โดยมี นายวิเศษ เชยกรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ทั้งนี้โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูง ชายแดน และถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำด้านความปลอดภัยของผู้เรียนทุกด้าน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท ตามแนวคิดการพัฒนา “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ร่วมถึงอยากเห็นการพัฒนาที่ไม่ได้ใช้หนังสือหรือตำราเป็นตัวตั้ง แต่ใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบท พัฒนาด้านทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้เรียนรู้ใกล้บ้านอย่างมีความสุข พัฒนาโรงเรียนดีของชุมชน โรงเรียน Stand Alone โรงเรียนดีสี่มุมเมือง ที่สามารถตอบโจทย์บริบทการจัดการศึกษาของสพป.เชียงราย เขต 3

ภาพ /ข่าว : ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1 และปชส.สพป.เชียงราย เขต 3